Harytlary Hytaýdan Nýu-Yorkorkdaky üçünji tarap ammaryna deňiz + ýük maşyny bilen daşamak

Mart aýynyň bir güni, gündelik işimizi ýerine ýetirenimizde, bir müşderiden aşakdaky ýaly okalýan soragy aldyk:
Gelip çykyşy:
Guan Guangzhouou, Şiti şäheri, 19-njy gündogar köçesi

Niýetlenen ýer:
2727 Söwda ýoly
Filadelfiýa, PA 19154

Iberiş maglumatlary:
bölümleriň # 5
Sandyk ölçegi: 187 * 187 * 183CM
Agramy: takmynan 550 KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Müşderi tarapyndan berlen maglumatlara görä, müşderä 2300RMB / CBM + nyrhyny teklip etdik.Şol gün agşam 23: 00-da müşderiden haryt eksportyny gurnamagy haýyş edip e-poçta jogap aldyk.E-poçta jogabyny alanymyzdan soň, töleg barada derrew müşderi bilen habarlaşdyk we müşderiden ýüküň 70% -ini hasabymyzy tölemegini haýyş etdik.Galan 30% -i harytlar daşary ýurt ammaryna iberilenden soň tölener.Ikinji gün we müşderi aragatnaşygynda hiç hili kynçylyk ýok, harytlary Şençzhenen-Nýu-Yorkorka daşamak üçin 30 günlük gämi ýüklänimizden soň, konteýnerde garaşýan, harytlary ammarda, zawodda ýygnamak üçin ulaglar gurarys. port, harytlar porta, amerikan kärdeşlerimiz gümrük taýdan resmileşdirmek üçin haryt ibererler, doly arassalanansoň, tassyklamak üçin müşderä salgyt deklarasiýalaryny ibererler we harytlary daşary ýurt ammar gämisine eltip bererler, sökülenden soň harytlar eltildi eltip bermek üçin daşary ýurt floty we yzky eltip bermek iki gün dowam etdi.

Deňiz + ýük awtoulagynyň transport tertibi uly göwrümli, haryt ibermek üçin amatly däl, bu kanalyň umumy garramagy 30-50 gün töweregi.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Günbataryndaky kabul ediş salgysy esasan Los-An Angeleselese iberilýär, ABŞ-nyň gündogaryndaky kabul ediş salgysy esasan Nýu-Yorkorka iberilýär, Amerikan we Hytaý salgylary esasan Çikago we Hýustona iberilýär.Amazon ammary, Wal-mart ammary we ş.m. ýaly dürli üçünji tarap ammarlaryna iberilip bilner.

Has giňişleýin bilmek isleseňiz, aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary boýunça Jerri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris :
Email:Jerry@epolar-zj.com
Skpye : göni: .cid.2d48b874605325fe
Whatsapp : http: //wa.me/8615157231969


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň