Matson + ekspress ugratmak arkaly Hytaýdan ABŞ-daky Amazon ammaryna haryt ibermek

Şu ýylyň maý aýynda sergä gatnaşanymyzda, bir müşderi kompaniýamyzyň kabinasyna geldi we 450 kg piknik matasyny ABŞ-daky ONT8 Amazon ammaryna iberip biljekdigini sorady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Şu ýylyň maý aýynda sergä gatnaşanymyzda, bir müşderi kompaniýamyzyň kabinasyna geldi we 450 kg piknik matasyny ABŞ-daky ONT8 Amazon ammaryna iberip biljekdigini sorady.Harytlar Wençhououda, olary zawodda almaly.Şol wagt müşderä getiren bahamyz 2.6USD / KG bolup, Wenzhou-dan ABŞ-daky ONT8-e çenli amazon ammarynyň ähli çykdajylaryny öz içine alýardy.Müşderi çykdajyda hiç hili problemanyň ýokdugyny tassyklandan soň, operatory Wenzhou zawodynda harytlary alyp gitmegini sürüjä habar bereris.Harytlar ammaryna getirilenden soň, harytlaryň göwrümini we agramyny ölçeris we maglumatlary müşderi bilen tassyklarys.Maglumatlary tassyklamak tamamlanandan soň, her kartonda UPS ekspress sahypasyny goýarys we müşderä UPS yzarlaýyş belgisini bereris.Harytlar ammarda ýüklenmäge garaşarlar.Gämi goýlandan soň, Los An Angeleselesdäki deňiz portlaryndan 11 günlük ABŞ-a gelen harytlar, ABŞ-daky kärdeşlerimiz gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük taýdan resmileşdirmek üçin harytlary ABŞ-daky ammarymyza eltip bererler. , ammarda ýük ibermek üçin UPS işgärlerine, UPS işgärlerine 2 gün gowşurylandan soň gämi sökülenden soň, harytlar gol çekmek üçin UPS işgärine tabşyrylýar.

Aboveokardaky mysal, Matson adaty Şanhaý kanalymyza mysal.Matson yzygiderli gämi her çarşenbe güni Şanhaýdan ýola çykýar we 11 günüň içinde Los Anjelese gelýär.Bütin partiýa operasiýasyndan soň, umumy güýji 18-20 gün töweregi.Müşderi diňe harytlary taýýarlamaly, galanlary üçin biz jogapkär.

Has giňişleýin bilmek isleseňiz, aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary boýunça Jerri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris :
Email:Jerry@epolar-zj.com
Skpye : göni: .cid.2d48b874605325fe
Whatsapp : http: //wa.me/8615157231969


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň