Önümler

 • 100 karton 2000kg 4CBM Hytaýdan Angliýa Amazon ammary BHX4 Deňiz + ýük maşyny bilen

  100 karton 2000kg 4CBM Hytaýdan Angliýa Amazon ammary BHX4 Deňiz + ýük maşyny bilen

  2015-nji ýyldan bäri Hytaýda “Amazon” -da işleýänler köpeldi.Bu tendensiýany görüp, kompaniýamyz üýtgetmek kararyna geldi we Hytaýdan Angliýadaky Amazon ammarlaryna halkara logistika bilen meşgullandy.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, indi güýçli we ýeterlik iş tejribämiz bar.

 • 28 kg 1490 * 740 * 260mm Hytaýdan Italiýa TNT Express

  28 kg 1490 * 740 * 260mm Hytaýdan Italiýa TNT Express

  Iberijiniň salgysy: P.Mikka arkaly, 314100 Italiýa, müşderi tarapyndan üpjün edilýän haryt maglumatlaryna görä, TNT ekspress kanalyny oňa maslahat berýäris.Sebäpleri şeýleräk: harytlary ululygy we aýlawy 300 sm-den uly, UPS we FedEx 300 sm-den uly harytlary kabul etmeýär, şonuň üçin diňe TNT ekspress iberip bilerler.Mundan başga-da, harytlaryň agramy az we müşderi gapy-gapy daşamagy talap edýär, şonuň üçin deňiz gatnawy elbetde tygşytly däl we howa gatnawy diňe porta baryp biler.Şonuň üçin TNT ekspress müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmagyň iň oňat usulydyr.

 • 600kg 3.2CBM 45 karton geýim Hytaýy fransuz diline howa + ekspress DDP arkaly geýýär

  600kg 3.2CBM 45 karton geýim Hytaýy fransuz diline howa + ekspress DDP arkaly geýýär

  Kanalhowa ýükleri + ekspress DDPHytaýdan Fransiýa 19 ýyl bäri uçuryldy we 3 ýyl bäri işleýär.Kompaniýa toparynyň bu amalda baý tejribesi bar.Bu kanalyň tanyşdyrylyşy aşakdaky ýaly: Ammarlarymyz barŞanhaý, Şençzhenen we Yiwuharytlary saklap bilýär.

 • 3CBM 800KG 3plet Hytaý LCL EXW deňiz arkaly Germaniýa Gamburg

  3CBM 800KG 3plet Hytaý LCL EXW deňiz arkaly Germaniýa Gamburg

  Awgust aýynyň bir güni nemes müşderisinden e-poçta aldyk.3CBM 800kg 3Pallets önümini Germaniýanyň Gamburg portuna ibermeli, söwda möhleti EXW.Harytlary Ningbo şäherindäki zawodda alyp, soňam ýer bellemäge kömek etmeli bolduk.Müşderiniň islegine görä, oňa çykdajy jikme-jikliklerini berdik:

  BOBBING - GAMBURG KOSKO / CMA 32 GÜN 1/5 5/4 4/2

  Töleg : 200USD

  deňiz ýükleri : 150USD

 • 40HQ 8000kg FCL Hytaý, Dammam Jiddah

  40HQ 8000kg FCL Hytaý, Dammam Jiddah

  2019-njy ýylda Hytaýyň Şençzhenen, Ningbo we Şanhaý şäherlerinden Jeddah we Saud Arabystanynyň Dammam şäherine FCL ýüklerini açdyk.Häzirki wagtda her hepde belli bir syýahat edýäris we gämi duşenbe güni ýola çykýar.Iýun aýynda biz halkara web sahypasy, Saud Arabystanyndan bir müşderi bar, Hytaýdan Saud Arabystanyna 40 kwadrat haryt getirmeli, deňiz ýüküni sitata edip biljekdigimizi ýa-da ýokdugymyzy soraň, taýýar harytlar ahyrynda garaşylýar Sentýabr aýy, harytlar uzak wagtlap gowy bolany üçin, häzirki bahanyň bahasy we sentýabryň ahyrynda ulanyp bolmaýar, şonuň üçin men we ol, sentýabryň ortalary ýaly bahany oňa täzeledim we ahyrsoňy razy boldy.

 • 149 karton 15.42 sm 2570kg Hytaýdan DTM2 deňiz + ýük awtoulagyna çenli

  149 karton 15.42 sm 2570kg Hytaýdan DTM2 deňiz + ýük awtoulagyna çenli

  Maý aýynyň başynda bir gün nemes müşderisinden sorag aldyk, ol Germaniýada Amazon edýär.Häzirki wagtda aýyň ahyrynda iberilmeli 15 CBM haryt bar.A teklip edip biljekdigimizi soradygapydan-gapy bahasy.Germaniýanyň DTM2-daky Amazon ammary.

 • 8 karton 153 kg Hytaýdan GARDENA ABŞ-a ekspress arkaly

  8 karton 153 kg Hytaýdan GARDENA ABŞ-a ekspress arkaly

  Kompaniýamyz 2019-njy ýylda halkara ekspress edip başlady we müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin dünýäniň çar künjegine iberilip bilinjek onlarça ekspress hasaplary bar.Ningbo, Şanhaý we Şençzheneniň hemmesiniň öz ammarlary bar, bu ýerde sargytlar özbaşdak edilip bilner, soňra harytlar UPS / FedEx / DHL / TNT işgärleri tarapyndan geçiriler.Adaty harytlardan başga-da, elektrik zarýadly, suwuk we poroşok önümlerini hem birikdirip bileris.Bu önümleriň daşalmagy Şençzhenen şäherinden Gonkonga geçiriler.Soňra bolsa iberilýärUPS / FedEx / DHL / TNTişgärleri Gonkongda.

 • 10 karton 130 kg howa + Italiýa ekspress

  10 karton 130 kg howa + Italiýa ekspress

  KimdenHytaý bilen Italiýa howa arkaly +aňlatmakkanallar, 2019-njy ýylyň iýun aýynda üç ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris, hepdede 3 sapakda uçuşymyz, her duşenbe çarşenbe güni Belgiýada bellenen uçuş, Belgiýada gümrük taýdan resmileşdirilmegi, harytlar gutarandan soň beýleki U ýurtlaryna degişlilikde Fransiýa, Italiýa, Germaniýa, Gollandiýa, Polşa we ş.m. ibermek, ibermek üçin ýerli UPS işgärleri kanalyň umumy garramagy takmynan 12 günde gözegçilik edilýär.Üç ýyldan gowrak amaly amaldan soň, ýüze çykan her dürli meseläni çözmek üçin degişli çäreleri gördük we her guty üçin ýük ätiýaçlandyryşyny satyn aldyk.Operationörite amal prosesi hakyky ýagdaýa esaslanyp bilner:

 • 4CBM 1400kg saýawan LCL Angliýa Amazon ammaryna

  4CBM 1400kg saýawan LCL Angliýa Amazon ammaryna

  Gämiler barNingbo, Şanhaý, Şençzhenen we Çingdaoýaly Angliýanyň birnäçe esasy portlarynaSauthempton, Feliksowe we Liwerpulwe ş.m. Esasy gämiler EMC we COSCO we ş.m. Syýahat 30 gün töweregi.Biziň kompaniýamyz esasan Ningbo / Şanhaý / Şençzhenenden Angliýa EMC gämisini ulanýar.

 • 40HQ EMC Hytaýdan Angliýa Feliks Stowe

  40HQ EMC Hytaýdan Angliýa Feliks Stowe

  2019-njy ýyldan bäri üç ýyl töweregi wagt bäri biziň bilen hyzmatdaşlyk edýän Iňlis müşderimiz bar. Ilkibaşda harytlarynyň azlygy sebäpli diňe iberýäris awtoulag + ekspress,demir ýol + ekspress, deňiz + ekspress, howa + ekspress.Kompaniýasy ösmegini dowam etdirýärkä, biz onuň bilen has ýakyndan işleýäris.

 • Deňiz + ekspress arkaly Amazon IND9 ammaryna 10 guty 200kg ýitiriji

  Deňiz + ekspress arkaly Amazon IND9 ammaryna 10 guty 200kg ýitiriji

  “The Times” -iň ösmegi bilen Amazon dünýäde barha artýar we dünýäniň köp sanly daşary söwda kompaniýalary platformada dükanlar açdylar.

 • 15 kg FedEx Hytaýdan Kanada

  15 kg FedEx Hytaýdan Kanada

  Müşderi barada sorag alarys, onuň tarapynda guty enjamlary barKanadalylara bildiriňol ýerdäki müşderiler, Hytaýda Şanhaý epidemiýasy, Şanhaý halkara gyssagly kanaly wagtlaýyn togtadylandygy sebäpli, müşderä harytlary Şençzhenen, Şençzhenen ammaryna ibermegi maslahat berýäris, harytlar ningbo wagtynda, getiren ýüklerimiz müşderi FedEx 1400RMB

1234Indiki>>> Sahypa 1/4