Geçen hepde günbatar ýükleri “çäklendirmäni” hasaba aldy, ýük daşaýyş liniýasynyň ýatyrylmagy täze ýokary, ýük bazary tygşytlaýarmy?

Kompaniýamyzyň öwrenen maglumatlaryna görä: Druriniň soňky global ýük daşaýyş bazary hasabatynyň maglumatlary: dünýä konteýner ýük indeksiniň (WCI) geçen hepde yzly-yzyna 28-nji pese gaçandygyny hasaba aldy we öňki hepdeler bilen deňeşdirilende ýük bazarynyň pese gaçmagy ýene-de ýokarlandy.

Şanhaýdan Los-An Angeleseles portuna ýük nyrhlary geçen hepde bir göterim bazaryna 565 dollar düşüp, bir stocka "çägine" ýakyn wagtda 9 göterim aşaklady!

Günbatar ýük-1
Günbatar ýük-2

Geçen hepde Bütindünýä konteýner ýük indeksi 40 metrlik konteýner üçin 5% fell aşaklap, 5661,69 dollara geldi.Umumy ýük nyrhlary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 43% aşaklady

1. Şanhaý-los An Angeleseles 565 dollar ýa-da 9% 5,562 dollara düşdi

2. Şanhaý-rotterdam 427 dollar ýa-da 5% 7,583 dollara düşdi

3.Shanghai - Genoa 420 dollar (5%) 7,971 dollara düşdi

4. Şanhaý-Nýu-Yorkork 265 dollar ýa-da 3% 9,304 dollara düşdi

Günbatar ýük-3

“Vespucci Maritime” kompaniýasynyň baş direktory Lars Jenseniň pikiriçe, soňky iki ýylda ummanyň ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagyny üpjün edýän kuwwat ýetmezçiligi gutardy we nyrhlar aşaklamagy dowam etdirer.

Ippingük daşaýan kompaniýalar tarapyndan uçuşyň ýatyrylmagy täze derejä çykdy

Deňiz ýük bazaryndaky pese gaçmak artýar.Ippingük daşaýan kompaniýalar, geljek aýyň başynda Hytaýyň “Altyn hepdelik” dynç alyşynda we töwereginde ýük nyrhlarynyň hasam peselmeginiň öňüni almak we nyrhlaryň ilkinji gezek pandemiýa derejesinden düşmezligini üpjün etmek üçin mümkinçilikleri dolandyrmak boýunça tagallalary güýçlendirdiler.Uçuşy ýatyrmak derejesi täze ýokary derejä çykdy.

Druriniň soňky maglumatlaryna görä, Pacificuwaş ummany, Trans-Atlantik we Aziýa-Demirgazyk we Ortaýer deňzi ýaly esasy ugurlarda ýakyn bäş hepdede (36-40 hepde) meýilleşdirilen 756 gäminiň 13% -i ýatyryldy!

Günbatar ýük-4

Bu döwürde boş syýahatlaryň 59% -i gündogar-Pacificuwaş ummanynda, 26% -i Aziýa-Demirgazyk we Ortaýer deňzinde we 15% -i günbatar Atlantik Atlantik söwdasynda amala aşyrylar.

Geljekki bäş hepdäniň (36-40 hepde) togtadyş çäreleri barada aýdylanda, üç bileleşik jemi 78 ýelkeni ýatyrdy, şolaryň arasynda:

Ligada 32 ýatyryş yglan edildi

2M bileleşigi 27 ýatyrylýandygyny yglan etdi

OA ligasy 19 gezek ýatyryldy

Ippingük daşaýan kompaniýalar portuň gysgaça mazmunyny bökmegi bes edýärler

Maersk porty kesmek barada duýduryş berdi

Golaýda Maersk meýilnamany düzetmek barada habarnamany berdi, birnäçe Aziýanyň günbatar Amerika syýahatyny ýatyrdy.

Günbatar ýük-5

Poçta wagty: 09-2022-nji ýyl