Deňiz ýükleri geçen ýylky iň ýokary derejeden 90% peseldi, kartoçka senagaty soňky on ýylda iň erbet bazara, bazary “betbagt” re intoime sezewar etdi

Şu ýylyň başyndan bäri global deňiz bahalary irki döwürde ýokary bazanyň çäginde aşak düşmegini dowam etdirdi we üçünji çärýekden bäri peseliş tendensiýasy çaltlaşdy.

9-njy sentýabrda, Şanhaý ippingük daşaýyş bir Exchangeasy tarapyndan ýaýradylan maglumatlar Şanhaý portundan Meixi esasy port bazaryna eksportyň 3,484 dollar / FEU (40 metrlik konteýner) bolandygyny, öňki döwür bilen deňeşdirilende 12% aşaklandygyny we awgust aýyndan bäri iň pesdigini görkezdi. 2020!

2-nji sentýabrda bu nyrh 5000 dollardan “üç” -e çenli 20 göterimden gowrak aşaklady.

Senagat, daşary ýurtlarda ýokary inflýasiýanyň gysylmagyny talap edýär, ykdysadyýetiň pes basyşy güýçlenýär, geçen ýyl on müňlerçe dollarlyk ýük bahasy bilen deňeşdirilende, dünýä ýük bazarynyň dördünji çärýegi henizem optimist däl ýa-da peýda bolar iň ýokary möwsüm gülläp ösýän bazar däl, ýük nyrhlary hasam peseler.

iberiş tölegi-1

Günbatar kenarda ýük nyrhlary geçen ýylkydan 90% peseldi!

Üçünji çärýek, dünýä ýük bazary üçin adaty iň ýokary möwsümdir, ýöne bu ýyl ýük nyrhlary garaşylşy ýaly ýokarlanmady, ýöne seýrek dowam edýän pese gaçdy.

9-njy sentýabrda, Şanhaý gämi bir Exchangeasy tarapyndan çykarylan Şanhaý eksport konteýner birleşýän ýük indeksi 2562,12 bal bolup, öňki döwür bilen deňeşdirilende 10% peselip, yzly-yzyna 13-nji hepde azaldy.Şu ýyl şu wagta çenli ýaýradan 35 hepdelik hasabatynda olaryň 30-syna düşdi.

Iň soňky maglumatlara görä, Şanhaý portundan ABŞ-nyň günbatary we gündogaryndaky esasy port bazarlaryna eksport edilýän ýük nyrhlary (deňiz ýükleri we goşmaça töleg) 9-njy sentýabrda 3,484 dollar / FEU we 7,767 dollar / FEU bolup, 12% we 6.6 peseldi. öňki döwür bilen deňeşdirilende degişlilikde.Günbataryň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bahasy 2020-nji ýylyň awgust aýyndan bäri iň pes derejäni hasaba aldy. 2-nji sentýabrda ABŞ-Günbatar marşruty 26-njy awgustda 5,134 dollardan 22,9 göterim aşaklap, 3,959 dollar / FEU boldy. Soňky iki hepdäniň jemleýji pese gaçmagy 30% -den gowrak;1-nji iýulda 7,334 dollar / FEU bahasy bilen ABŞ-Günbatar marşruty üçünji çärýekden bäri 50% -den gowrak pese gaçdy

Geçen ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Günbataryna barýan käbir marşrutlaryň bahasynyň 30 000 dollardan geçendigini göz öňünde tutsak, ABŞ-nyň 2850 / HQ iň soňky ýükleri geçen ýylyň ýokary derejesi bilen deňeşdirilende 90% arzanlady!

Şanhaý ippingük daşaýyş bir Exchangeasynyň hasabatynda Hytaýyň eksport konteýner transport bazaryndaky soňky görkezijisiniň birneme pesdigi, transport isleginiň ösüş depgininiň ýoklugy görkezildi.Demirgazyk Amerikanyň marşrutlary üçin, Federal ätiýaçlyk bankynyň inflýasiýany saklamak üçin berkitmegini dowam etdirjek döwürde perspektiwaly däl.Soňky bir hepde içinde ulag bazaryndaky görkezijiler gowulaşyp bilmedi we teklip we isleg esaslary birneme gowşak bolup, bazar ýük nyrhlarynyň peselmegine sebäp boldy.

Eksport konteýnerleriniň ýük nyrhlarynyň “Şanhaý Kompozit” indeksiniň ýylyň başyndan başlap 17 hepdäniň dowamynda peselendigini, soň bolsa 4 hepde ýokarlandygyny we yzly-yzyna 13 hepde aşak düşendigini görkezdi. geçen ýylyň şol döwri iýul aýynyň ahyrynda.Bazar ýykylýar we ýykylýar, hatda bir günde hem ýüzlerçe dollara ýetip biler.

Beýleki möhüm maglumatlarda, Druriniň Dünýä konteýner ýük indeksi (WCI) yzygiderli 28 hepde azaldy, soňky döwürde 5% aşaklap, 5,378.68 / FEU aşaklap, bir ýyl ozalkydan 47% peseldi we 5 ýyllyk ortaça 46% ýokarydy. $ 3,679;FBX global ýük nyrhlarynyň birleşýän görkezijisi, geçen hepde 8% aşak düşenden soň 4,862 dollar / FEU boldy

Geçen hepde 11,7% ýokarlanyp, maý aýynyň ortalaryndan bäri iň ýokary derejä ýetenden soň, anna güni ýük nyrhlarynyň Baltika gury görkezijisi 35 bal ýa-da takmynan 3% 1213-e ýetdi.Emma awgust aýynda 49 göterimden gowrak peselenden soň, bu görkeziji soňky iki ýylda iň pes derejededir.

iberiş tölegi-2

Ightük nyrhlarynyň peselmegi we ýük daşaýan kompaniýanyň aksiýalarynyň bahasy

Recentlyakynda, ýük daşaýan bazar bahasy sanalan kompaniýalaryň aksiýalarynyň bahasynda aşaklady.

Iýun aýynyň ahyrynda deňiz pudagynda çakdanaşa atyş tolkuny boldy.Ippingük daşaýan kompaniýalaryň köpüsi, ikinji çärýekdäki girdejisi henizem güýçli bolansoň we maýa goýumçylaryň duýgusy ýokarlanandan soň paýlarynyň bahasynyň birden ýokarlandygyny gördüler.Şeýle-de bolsa, ýük daşama bahalarynyň yzygiderli peselmegi sebäpli pudagyň paý bahalary ýakynda ýene aşaklady, Maersk, Evergreen, Yangming we beýleki kompaniýalar şu ýyl bir gezek täze pes derejäni gazandy.

iberiş tölegi-3

Sentýabryň başynda käbir sanawda ýük daşaýan kompaniýalar awgustyň netijelerini mälim etdiler, bu hem bazaryň yza çekilendigini görkezdi.Wanhaýyň awgust aýynda 21,3 milliard dollar girdejisi bir ýyla golaý wagtyň içinde iň pes bolup, geçen ýylyň degişli aýy bilen deňeşdirilende 13.58 göterim azaldy.Yangaňmingiň girdejisi 35,1 milliard dollar bolup, bir ýyl ozalkydan 7 göterim ösüşe çenli azaldy.“Evergreen Marine” -yň girdejisi 57,4 milliard dollar azaldy we bu ýyl bilen deňeşdirilende 14,83 göterim ýokarlandy.

iberiş tölegi-4

7-nji sentýabrda, mingangmingiň baş gämi işgäri Zhangang Şaofeng maý aýynda ýük nyrhlaryny durnuklaşdyrmak meselesinde aşa optimistdigini we bazaryň peselmeginiň garaşylýandan has ýokarydygyny, konteýner daşaýjylaryň şertnama nyrhlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýük daşaýjylaryň gysyşyna duçar bolandygyny aýtdy.

Zhangang Şaofeng, inflýasiýanyň peselmegi sebäpli ýük sebäpli ýüküň "adaty" ýagdaýda dowam edýändigini, soňky iki ýylda Europeewropada we adaty bolmadyk ýagdaýda bäş belgä çenli tizligiň indi ýokdugyny, ýöne yzyna gaýdyp gelmejekdigini aýtdy. Keselden we suwuň pes derejesinden 2000 dollar, onsoň 10 aý serediň, eger ummanyň daşamagynyň oňyn ösüşine ykdysady perspektiwanyň gelmegine garaşylsa, nyrhlaryň aşak gaçmagyny ýa-da ýokarlanmagyny bes etmek mümkinçiligi bar.

Maerskiň Aziýa-Pacificuwaş ummany operasiýa merkeziniň prezidenti Endrýu Koan ozal Aziýada ýük daşamak amallarynyň birneme durnuklydygyny we iş taşlaýyş, gurakçylyk sebäpli derýalaryň derejesi we ýük awtoulag sürüjileriniň ýetmezçiligi ýaly kynçylyklary başdan geçirýän Europeewropa ünsi jemleýändigini aýtdy.Maersk Aziýa toparynyň ileri tutýan ugurlary, global hyzmatdaşlygyň üsti bilen bu meseleleriň täsirini azaltmak, ösüşlere ýakyndan gözegçilik etmek we müşderilere global üpjünçilik zynjyrynyň kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin häzirki zaman maglumatlary berilmegini üpjün etmekdir.

Iň ýokary möwsüm gülläp ösenok, kartoçka pudagy soňky 10 ýylda iň erbet bazara sezewar boldumy?

Deňiz bazaryna möhüm gatnaşyjy hökmünde bazary kabul etmekde kartoçkalary ýygnamak gaty çuň.Geçmişde ýük daşaýjylar haryt getirmäge howlugýarka, Orta güýz festiwalyndan we milli gününden öň uzyn nobatlar bardy, ýöne bu ýyl ýagdaý üýtgedi.

Recentlyaňy-ýakynda bir netizen "Şanhaýdaky Waigaoqiao duralgasy onlarça kilometre uzalyp gidýän konteýner ýük awtoulaglaryndan doly" diýip wideo ýazdy.Habarçylar baryp, şeýle wideolaryň çişirilendigini gördüler.Industryöne pudagyň ýagdaýy nukdaýnazaryndan köp sanly kartoçkalar bazaryň ýagdaýynyň hakykatdanam pesdigini görkezýär.

Uzak wagt bäri Şanhaý portunyň töwereginde transport bilen meşgullanýan Yangaň, soňky iki ýylda kartoçka ýygnaýan ulaglaryň sanynyň köpdügini we bazar bäsleşiginiň ýiti bolandygyny aýtdy.Şeýle-de bolsa, epidemiýanyň gaýtalanmagy sebäpli "köp awtoulag we az haryt" ýagdaýy ýük hünärmenlerine has uly basyş edýär.

Şençzhenen, Yantian porty, Şekou ýolunda has köp konteýner awtoulag duralgasy bar.Munuň sebäbi, bir tarapdan, ýük az bolan halatynda konteýner awtoulag sürüjileriniň sargytlar üçin köp wagt garaşmalydygyny, ýol ýakasynda awtoulag duralgasynyň has amatlydygyny, hatda awtoulag duralgasynyň tölegini hem tygşytlaýandygyny görkezdi. bikanun awtoulag duralgasynyň töwekgelçiligi "gowy";Beýleki tarapdan, beýleki ulanyşlar üçin köp awtoulag duralgasy işlenip düzüldi we awtoulag duralgasy gaty gysyldy, bu sürüjileriň awtoulag duralgasyny amatsyz edýär.

Ussat Hu 13 ýyl töweregi sürüjilik kartoçkasy reportersurnalistlere bazar ulagynyň, harytlaryň az mukdary, güýçli bäsdeşlik sürüjiniň basyşyny iki esse artdyrmagyna ýol açýandygyny aýtdy.Nebitiň bahasy ýokary bolansoň, konteýner ýük awtoulaglarynyň sargytlary arzan bolup, bagtly girdejileri goldamagy kynlaşdyrýar."Men her gün diýen ýaly sargyt alýardym, ýöne sentýabr aýyndan bäri üç zakaz etdim."Hu, sürüjileriň bahadan kanagatlanmaýanlarynda köplenç dynç almagy saýlaýandyklaryny aýtdy.

Pensiýa çykmakçy bolýan jenap Wu, portda 10 ýyldan gowrak konteýner daşaýarka "şu ýyl bazaryň iň gowşakdygyny" boýun aldy.Wu: "Öň sargyt alanymda logistika kompaniýalary bilen söwda edip bilýärdim, ýöne indi gepleşiklere ýer ýok" -diýdi.

iberiş tölegi-5

Global islegiň peselmegi bilen gämi pudagy üçin dördünji çärýek agyr boldy

Dünýä transport bazary üçin üçünji çärýek adaty iň ýokary möwsümdir.Thisöne şu ýylyň iýul-sentýabr aýlarynda bazar meýilleşdirilişi ýaly dikeldilmedi, ýöne basyş astynda galmagyny dowam etdirdi, şonuň üçin köp içerki adam "satyjy bazary" düýbünden "alyjy bazaryna" öwrüldi diýip gynanýarlar.

Maerskiň ozalky hasabatynda Günbataryň esasy ykdysadyýetleriniň gowşak ykdysady dünýägaraýşynyň we sarp edijileriň isleginiň pesligi şu ýylyň iň ýokary döwründe pes görkezijä sebäp bolandygyny belläp geçdi.

Orta möhletli gelejek gözlegçisi Çen Zheneniň gymmatly kagyzlar döwrüniň esaslandyryjysy bilen söhbetdeş bolan söhbetdeşlikde, Russiýa bilen Ukrainanyň negatiw ýaýramagy bilen Europeewropa bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi bankynyň arasyndaky çaknyşyklara täsir edip, dünýä ykdysadyýetini ýokarlandyryp, isleg bildirýän tarapyň nukdaýnazaryndan aýtdy. peseliş basyşy, ABŞ-da eýýäm tehniki çökgünlikde, Europeanewropanyň ykdysady peselişi has uludyr, Europeewropada we Amerikada şol bir islegiň ösüşi birden haýallady, ABŞ-nyň uly bölek satyjylary milliardlarça sargytlary ýatyrdy.

Üpjünçilik tarapynda, soňky ýedi ýylda orta derejedäki üçünji çärýekde global konteýner kuwwaty ýylda 3,9% ösdi.Islegiň gowşaklygy sebäpli işsizligiň derejesi soňky bäş ýylda iň ýokary derejä ýetdi.Europeanewropa we Amerikan portlarynyň köpüsinde iş taşlaýyşlar bolandygyna garamazdan, köp ýurtda COVID-19 gözegçilik çäreleriniň ýatyrylmagy bilen portlaryň işleýiş netijeliliginiň we gämi dolanyşygynyň umumy tendensiýasy ýokarlandy, netijede kuwwat üpjünçiligi artdy.

Çen Zheniň pikiriçe, dünýä ýük bazarynyň dördünji çärýegi henizem optimist däl, pes möwsüm bolar, ýük nyrhlary hasam peseler.Dördünji çärýekdäki nyrhlar, elbetde, geçen ýylkydan has pes we hatda şu ýylyň üçünji çärýeginden has pes.Mundan başga-da, üstümizdäki ýylyň dört aýynda täze gämileriň mukdary birneme çäkli bolar, ýöne ýakyn iki ýylda konsentrirlenen uçuşlar bolar we has köp ýurt epidemiýa gözegçiligini gowşadar, bu bolsa kuwwat üpjünçiliginiň basyşyny ýokarlandyrar. ýiti.Spot nyrhlary indiki ýyl hasam gowşar we uzak möhletli nyrhlar indiki ýyl hem peseler.

Sanly ýük daşama platformasy bolan “Shifl” -iň ýerine ýetiriji direktory we esaslandyryjysy Şassi Lewiniň pikiriçe, pandemiýadan öň Hytaýdan Los Anjelese çenli bahalar 900-1000 dollar aralygynda bolup biler, şonda ýük daşaýan kompaniýalar köp pul ýitirer.Indi Nýu-Yorkork we Los-An Angeleseles portlarynda nyrhlaryň pese gaçýandygy görülýär we bu nyrhlar ep-esli täsir edip, islegi we nyrhlary hasam peselder.Emma Lewi, ýük nyrhlarynyň iň ýokary derejeden pesdigine garamazdan, pandemiýanyň öňküsinden iki esse ýokarydygyny belleýär.Bazar sagdyn bäsleşige gaýdyp barýana meňzeýär we ýük nyrhlary doly bäsdeşlik derejesine gaýdyp geler.


Iş wagty: 15-2022-nji sentýabr