Funt üçin funt!Başga bir ýük daşaýan kompaniýa satyn alyndy we täze eýesi “dünýäde öňdebaryjy ýük daşaýan kompaniýany” döretmegi wada berdi.

Iň soňky maglumatymyza görä: Recentlyakynda “Alphaliner” -iň global ýük daşama kuwwaty boýunça 24-nji orny eýelän “Global Feeder Shipping” (GFS) hakda gowy habar geldi.Bu kompaniýa Middleakyn Gündogaryň milliarderi AD Ports Group tarapyndan satyn alyndy we saklandy!

1

“AD Ports Group”, 800 million dollarlyk satyn alnandan soň, Dubaýda ýerleşýän “Global Feeder Shipping” (GFS) kompaniýasynyň 80 göterimine eýeçilik eder.

Satyn alnandan soň, GFS hyzmatlary “AD Ports Group” -yň beýleki iki ýük daşaýan kärhanasy bolan “SAFEEN Feeders” we “Transmar” bilen birleşdiriler we bilelikde “AD Ports Group” -a 100 000 TEU kuwwaty bolan 35 gämi flotuny berer, “Alphaliner 20” boluň kuwwat sanawynda iň uly ýük daşaýan kompaniýa!

2
3

Eastakyn Gündogarda, Aziýada we Afrikada konteýner iýmitlendiriji hyzmatlarynda 30 ýyldan gowrak tejribesi bolan “Global Feeder Shipping” -iň satyn alynmagy, AD Ports Toparyna sebit bazarynda möhüm paý berer.

4

“Global Feeder Shipping” umumy kuwwaty 72,964TEU bolan 25 konteýner gämisini dolandyrýar we kuwwaty boýunça dünýäde 24-nji orunda, RCL, SM Line we Matson-dan öňe geçýär.

5

AD Ports Topary, bu satyn alyş AD Ports Toparynyň söwda işjeňligini we esasy bazarlaryna birikmegini ýokarlandyrar we giňeldilen ugur ulgamy we flot arkaly ep-esli ykdysadyýeti üpjün edip, üstüni doldurmak işini ösdürer diýdi.Mundan başga-da, bu satyn almak, Aýlagda, Hindi subkontinentinde, Gyzyl deňizde we Türkiýedäki esasy bazarlaryny Halifa porty ýaly esasy port emläkleri bilen birleşdirip, kompaniýanyň merkezini we gürleýiş modelini hasam güýçlendirer.

Mundan başga-da, GFS-iň SAFEEN Feeders hyzmaty bilen integrasiýasy möhüm amaly synergiýalary döretmek mümkinçiligine eýe.

Ylalaşygyň kadalaşdyryjy tassyklamasy bilen 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde tamamlanmagyna garaşylýar.GFS-iň bar bolan dolandyryşy dowam eder we ony esaslandyryjylar kompaniýadaky 20 göterim paýyny saklarlar.

“AD Ports Group” -yň başlygy Falah Muhammet Al Ahbabi: “Kompaniýamyzyň taryhyna iň uly daşarky maýa goýum bolan GFS-iň esasy paýyny satyn almak, hödürleýän hyzmatlarymyzyň çäginde tapgyrlaýyn üýtgeşme girizer we dünýämizi ep-esli ýokarlandyrar. birikmesi. "


Iş wagty: 11-2022-nji noýabr