Port operatorlary ölümi gözleýärlermi?Angliýanyň iň uly konteýner terminalyndaky kärdeşler arkalaşygy Ro Christmasdestwo gününe çenli iş taşlaýyş bilen haýbat atdy

Geçen hepde Angliýanyň iň uly konteýner porty bolan Feliksstowe-de 1900 dok işçisiniň sekiz günlük iş taşlaýyşy, “Fourkites” analitik firmasynyň habaryna görä, terminalda konteýner gijikdirilmegi 82% uzaldyldy we 21-nji awgustdan 26-njy awgust aralygynda iş taşlaýyş eksport konteýnerine garaşmagyň wagtyny 5,2 günden 9,4 güne çenli artdyrdy.

Şeýle-de bolsa, şeýle erbet ýagdaýa garamazdan, Feliksstowe port operatory kagyz çykardy we dok kärdeşler arkalaşyklarynyň gaharyny getirdi!

Feliksowe portundaky sekiz günlük iş taşlaýyş ýekşenbe güni agşam 11-de tamamlanmalydy, emma gämi duralgalaryna port operatory sişenbe gününe çenli işlemezligi tabşyrdy.

habarlar-1

Diýmek, doklar Duşenbe güni Bank dynç alyşynda iş wagtyndan artyk tölemek mümkinçiligini ýitirdiler.

Düşünilýär: Feliksstowe dokerleriniň iş taşlaýyş çäresi halk köpçüligi tarapyndan gowy goldanyldy, sebäbi dokçylaryň häzirki ýagdaýdan yza galandyklary we ýagdaýy hasam erbetleşdirmegi port operatorynyň dokerleriň aç-açan teklibine gaharlanýar. işe geler.

habarlar-2

Käbir pudak görkezijileri, Angliýadaky senagat hereketleriniň täsiriniň çuň we uzak dowam edip biljekdigini görkezýär.Dokçylar hem sözlerini ýerine ýetirip, aýlyk talaplaryny goldamak üçin Zähmetini yzyna aldylar.

Bir ekspeditor Loadstara: "Portdaky ýolbaşçylar iş taşlaýyş bolmaz we işçiler işe geler diýýärler. Sundayöne ýekşenbe güni ýary gije, piket hatary bardy" -diýdi.

"Iş taşlaýyş hemişe goldanylýandygy sebäpli hiç bir doktor işe gelmedi. Bu birnäçe gün dynç almak isleýänligi ýa-da mümkinçiliginiň bolmagy sebäpli däl; hukuklaryny goramak üçin olara iş taşlaýyş gerek".

Sundayekşenbe güni Feliksstowe şäherindäki iş taşlaýyşdan bäri, ýük daşaýan kompaniýalar dürli jogap berdiler: käbirleri iş taşlaýyş wagtynda porta gelmezlik üçin tizligi ýa-da ýelkeni haýallatdylar;Käbir ýük daşaýyş liniýalary ýurdy (COSCO we Maersk-i goşmak bilen) taşlady we Angliýa gidýän ýüklerini başga ýere düşürdi.

Bu aralykda, ýük daşaýjylar we ekspeditorlar iş taşlaýyş we portuň jogaby we meýilnamasy sebäpli ýüze çykan päsgelçiliklerden gaça durmak üçin ugrukdyrdylar.

"Biz munuň dekabr aýyna çenli dowam etjekdigini eşitdik" -diýip, kärdeşler arkalaşygynyň baş sekretary Şaron Grahamyň port eýelerini işçileri ýatdan çykarmakda we "baýlyk döretmekde" eglenmekde aç-açan aýyplaýandygyny aýtdy. paýdarlar üçin we işçiler üçin tölegleri azaltmak "we Ro Christmasdestwo gününe çenli dowam edip biljek portda iş taşlaýyş bilen haýbat atdyk!

habarlar-3

Kärdeşler arkalaşygynyň isleginiň ýönekeýdigi we goldaw alýana meňzeýär: töleg inflýasiýa laýyklykda ýokarlanýar.

Feliksowe portunyň operatory 7% bonus we bir gezeklik 500 funt sterling bonus teklip edendigini aýtdy, bu "gaty adalatly".

Industryöne bu pudakdaky beýlekiler muňa goşulmadylar, muny 7% dogry hasaplap boljakdygyny "bolgusyz" diýip atlandyrdylar, sebäbi inflýasiýanyň ýokarlanmagy, 17-nji awgustda RPI görkezijilerinde 12.3%, 1982-nji ýylyň ýanwaryndan bäri görülmeýän dereje - ýaşaýyş krizisiniň ýokarlanmagy, Bu gyşda adaty üç orunlyk jaý üçin energiýa töleginiň 4000 funtdan geçmegine garaşylýar.

habarlar-4

Iş taşlaýyş gutaransoň, jedeliň Angliýanyň ykdysadyýetine we geljekdäki üpjünçilik zynjyrlaryna edýän täsiri has aýdyň bolar - esasanam geljek aý Liwerpulda şuňa meňzeş çäre görülse we iş taşlaýyş howpy ýüze çyksa!

Bir çeşme: "Port operatorynyň duşenbe güni işçilerden artyk işlemegine rugsat bermezlik karary bu meseläni çözmäge amatly däl we iş taşlaýyşlar Täze ýyl gününe çenli dowam etse, ýük daşaýjylaryň Europeewropa uçmagyny saýlamagyna sebäp bolup biler" -diýdi.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr