Üns beriň!Antwerpde umumy iş taşlaýyş.Maersk gyssagly duýduryş berdi!

Iň soňky maglumatymyza görä: Antwerpen portunyň port işgärleri iş taşlaýyş 9-njy noýabrda ýerli wagt bilen ir sagat 6-da başlar we ertesi gün irden sagat 6-da tamamlanar.

1

“Inchcape Shipping Services” guramasynyň habaryna görä, häzirki wagtda Belgiýanyň kärdeşler arkalaşyklary iş taşlaýyşda, Sosialistik kärdeşler arkalaşygy umumy iş taşlaýyş çagyrýar, hristian we liberal kärdeşler arkalaşyklary iş taşlaýyş, işgärler ýygnagy we demonstrasiýalary öz içine alýar.

Netijede, Belgiýanyň jemgyýetçilik durmuşynyň köp bölegi ýapylar we çäklendiriler.Mediaerli habar beriş serişdeleriniň habaryna görä kärdeşler arkalaşygy energiýa bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli iş taşlaýyş diýip atlandyrdy.

Antwerpen portundaky iş taşlaýyş sebäpli gämi ägirdi Maersk gyssagly duýduryş berdi:

2

Terminal iş taşlaýyş dowamlylygy üçin ýapyk bolar we iş taşlaýyş gutarýança içerki eltip ýa-da alyp gidip bilmez.

4

Şeýle hem Maersk uçarmanlar, gämi duralgalary we beýleki port işgärleri tarapyndan iş taşlaýyş ähtimallygynyň bardygyny we Antwerpen portunda gijikdirmeleriň we iş kynçylyklarynyň garaşylýandygyny aýtdy.

Maersk bu ýagdaýa ýakyndan gözegçilik edýändigini we iş taşlaýyş hereketiniň amaly kynçylyklara garaşylýandygyna garamazdan üpjünçilik zynjyrynyň gijikdirilmegini azaltmak üçin gyssagly meýilnamalary işjeň taýýarlaýandygyny aýtdy.

Bu döwürde Maersk import we eksport akymyny saklamaga we müşderilere edýän täsirini azaltmaga ünsi jemlär.Gijikdirmeleri azaltmak üçin Maersk müşderilere import edilýän harytlary gysga wagtda ýygnamagy ýatladýar.

Beýleki önüm baglanyşyklary :https://www.epolar-logistics.com/express/

3

Iş wagty: 11-2022-nji noýabr