Europeewropa we Günorta Amerika güýzüň üstüni ýapmak üçin tizleşip başlady, ýükler pandemiýa derejesiniň ahyryna çenli düşüp biler

Global ýük daşaýan bazaryň düýbi barmy?

Häzirlikçe, iň bolmanda Aý Täze ýyl iberişleri iň ýokary derejä ýetýänçä, aşaky setir ýok!

Drury-nyň global ippingük daşama bazary hasabatynyň iň soňky neşirine görä, Bütindünýä konteýner ýük daşama nyrhy indeksi (WCI) yzly-yzyna 36 hepde aşak düşenden soň, geçen hepde ýene 9% aşaklady we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 70% peseldi we indeks soňky iki ýylda iň pes derejäni hasaba aldy.

Europeewropa we Günorta Amerika epidemiýa-1 garşy göreşi çaltlaşdyryp başlady
Europeewropa we Günorta Amerika epidemiýa-2 garşy göreşi çaltlaşdyryp başlady

Europeewropa, Günorta Amerika güýzüň üstüni ýapmak üçin birnäçe ugurlary çaltlaşdyryp başlady

Maglumatlarymyza görä: Şanhaý ippingük daşaýyş bir Exchangeasynyň iň soňky maglumatlary Hytaýyň eksport konteýner transport bazaryndaky işiniň gowşakdygyny, transport isleginiň ösüşiniň gowşakdygyny we okean marşrut bazaryndaky ýük nyrhynyň birleşýän görkezijini aşaklatmagyny dowam etdirýändigini görkezýär

Europeewropadaky we Günorta Amerikadaky esasy portlaryň ýük göterimi kem-kemden ýokarlandy.11-nji noýabrda, Şanhaýdan Europeewropanyň esasy portlaryna eksportyň ýük nyrhy 16,2% aşaklap, 1478 USD / TEU boldy.Şanhaýdan Günorta Amerika çenli ýük nyrhy 2,944 ABŞ dollary / TEU bolup, 22,9% peseldi

Bir ippingük daşaýyş liniýasy tarapyndan düzülen geçen aýyň ýük nyrhy tendensiýasyna görä, Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Awstraliýa we Täze Zelandiýa ýaly köp sanly transport liniýalarynyň ýük tizligi güýzüň üstüni ýapmak üçin çaltlaşýar aşagy!

Routeol boýunça Aziýa ABŞ / Ispaniýa şu hepde beýleki ugurlardaky ýaly Feu üçin 1,932 dollar aşaklap, 2,9% aşaklady.

Europeewropada we ABŞ-da ýük nyrhlary ýylyň ahyryna çenli pandemiýa derejesinden pes bolup biler

Iň soňky maglumatymyza görä, käbir bilermenler Aziýa-Europeewropa we Pacificuwaş ummany söwda söwda ýollarynda konteýnerleriň ýük daşamagynyň şu ýylyň ahyryna çenli epidemiýadan öňki derejeden pes bolup biljekdigini çaklaýarlar.

Europeewropa we Günorta Amerika epidemiýa-3 garşy göreşi çaltlaşdyryp başlady

Operatorlaryň iş çykdajylary 2019-njy ýyldakydan ep-esli ýokary bolsa, bu 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde has köp marşruty gyzyl reňklere öwürmäge mejbur edip biler.

“Vespucci Maritime” kompaniýasynyň baş direktory Lars Jenseniň pikiriçe, islegiň gaty gowşaklygy sebäpli ýer nyrhlarynyň düýpgöter peselmegi “gutulgysyz”.

Freshöne ýük nyrhlarynyň dikeldilmegini talapdan çykandan soň islegiň ýokarlanmagy bilen goldap boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy.

Theuwaş ummanyň üsti bilen ýapylýanlaryň sanynda düýpli ösüş boldy

Druri tarapyndan ýaýradylan iň soňky maglumatlara görä, ýakyn 5 hepdede (46-50-nji hepde) Trans-Pacificuwaş ummany, Trans-Atlantik, Aziýa-Demirgazyk we Aziýa-Ortaýer deňzi ýaly esasy ugurlarda meýilleşdirilen 731 deňizden 93 sany gämi gatnawy boldy. ýatyryş derejesi 13% yglan edildi

Bu döwürde boş syýahatlaryň 59% -i Pacificuwaş ummanyň gündogar tarapa, 26% -i Aziýa-Demirgazyk we Ortaýer deňziniň ugurlaryna, 15% -i bolsa Atlantik-Günbatar günbatar ugurlarynda bolar;Olaryň arasynda:

Alýans 41-i yglan edip, iň köp ýatyryldy

2M bileleşigi 16 ýatyrylýandygyny yglan etdi

OA bileleşigi 15 ýatyrylýandygyny yglan etdi

Europeewropa we Günorta Amerika epidemiýa-4 garşy göreşi çaltlaşdyryp başlady

Bu aralykda, Deňiz-aňtaw gullugynyň habaryna görä, 42-52 hepdäniň dowamynda Pacificuwaş ummanyň üstünden geçýän ugurlarda boş uçuşlaryň sany ep-esli artdy, ýöne Aziýa-Europeewropa ugurlarynda howa gatnawy beýle köp däldi.

Aziýanyň günbatar kenarlary bilen Demirgazyk Amerikanyň arasynda 34 sany täze boş ýelkenli, Aziýanyň gündogar kenarlary bilen Demirgazyk Amerikanyň arasynda 16 sany täze boş ýelkenli gämi bardy.Ispan-Amerikan ugry üçin, derňew döwrüniň bäş hepdesinden başga ähli ugurda goşmaça 7-11 uçuş yglan edildi.

Europeewropa we Günorta Amerika epidemiýa-5 täsirini tizleşdirip başlady

"Deňiz-aňtaw" guramasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Alab Merfi: "Bu, gämi gatnaw kompaniýalarynyň Hytaýyň Täze ýylynyň öňüsyrasynda bolup biläýjek traffigi nädip dolandyrmalydygy baradaky ikirjiňlenmesini görkezýär". islegiň möwsümleýin artjakdygyna ýa-da ýokdugyna. "

Aziýa-Europeewropa marşrutynda bary-ýogy alty sany boş uçuş köpeldi, Aziýa-Ortaýer deňzi marşruty bolsa dört sany boş uçuş köpeldi.


Iş wagty: Noýabr-18-2022