CCTV: ippingük daşaýyş bazary indi guty tapmak kyn däl, “kiçi sargyt” eksport kärhanalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylygy boldy.

Iberiş bazary indi "konteýner tapmak kyn" däl.

Kompaniýamyzyň CCTV habarlaryna salgylanmagyna görä: 29-njy awgustda geçirilen metbugat ýygnagynda CCPIT-iň metbugat sekretary kärhanalaryň beýanyna görä käbir meşhur ugurlaryň ýük nyrhlarynyň arzanladylandygyny we konteýner ýük daşamak bazarynyň indi kyn däldigini aýtdy. gap tapmak ".

deňiz ýükleri-1

Chinaakynda Hytaýyň Halkara söwdany ösdürmek geňeşi (CCPIT) tarapyndan geçirilen 500-den gowrak kärhanada geçirilen gözleg, kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylyklarynyň haýal logistika, ýokary çykdajylar we sargytlaryň azdygyny görkezýär.

Kärhanalaryň 56% -i çig malyň bahasy we logistika çykdajylarynyň ýokarydygyny aýtdy.Mysal üçin, iberiş liniýalary gysga möhletli pese gaçmagyna garamazdan ortaça - uzak möhletli ýokary derejededir.

deňiz ýükleri-2

62.5% kärhanalar sargytlaryň durnuksyzdygyny, has gysga sargytlaryň we az sargytlaryň azdygyny aýtdy.Kärhanalaryň islegleri, esasan, halkara we içerki logistikanyň durnuklylygyny we yzygiderli akymyny saklamaga, kömek we kömek syýasatlaryny durmuşa geçirmäge we serhetaşa işgärleriň alyş-çalşyny ýeňilleşdirmäge gönükdirilendir.Käbir kärhanalar has köp sargyt almak üçin içerki sergileriň täzeden başlamagyna we daşary ýurt sergileriniň açylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Halkara söwdany ösdürmek boýunça Hytaý Geňeşiniň (CCPIT) metbugat sekretary Sun Sýao: Anketamyzda käbir oňyn faktorlara-da üns berdik.Epidemiýanyň soňky üç aýda Hytaýda täsirli gözegçiligi astynda bolmagy we ykdysadyýeti durnuklaşdyrmak üçin "paket" syýasatlarynyň durmuşa geçirilmegi bilen import we eksport durnuklaşdy we ýokarlandy, işewürlik garaşmalary we ynam kem-kemden gowulaşýar.

Golaýda, CCPIT daşary söwdany durnuklaşdyrmak üçin birnäçe çäreleri gördi.Kärhanalara "sergileriň adyndan gatnaşmak" ýaly usullar bilen daşary ýurt sergilerine gitmäge goldaw beriň we kärhanalara "sargytlary kepillendirmek we sargytlary köpeltmek" üçin kömek ediň.Kärhanalara töwekgelçilikleriň öňüni almak we bazary durnuklaşdyrmak üçin dürli görnüşli halkara täjirçilik hukuk hyzmatlaryny hödürleýäris.

Halkara söwdany ösdürmek boýunça Hytaý Geňeşiniň (CCPIT) metbugat sekretary Sun Sýao: Şu ýylyň ilkinji ýedi aýynda 426 kärhana 906 COVID-19 güýç ýeňip bolmajak şahadatnama berildi, bu kärhanalary bozmak baradaky borçnamalaryny azaltmaga ýa-da ýatyrmaga ugrukdyrýar. Jemi 3,653 milliard ABŞ dollaryny öz içine alýan şertnama, kärhanalara müşderileri goramak we sargytlary saklamak üçin netijeli kömek edýär.

Sargytlaryň ýetmezçiligi kärhanalar üçin esasy kynçylykdyr

Hytaýyň Halkara söwdany ösdürmek geňeşi (CCPIT) tarapyndan geçirilen gözlegiň netijelerine görä, kärhanalaryň aglaba köplügi az sargytlara sezewar bolýarlar.

Milli statistika býurosy (NBS) çarşenbe güni Hytaýyň önümçilik satyn alyş menejerleriniň indeksiniň (PMI) geçen aýdan 0,4 göterim ýokarlap, awgust aýynda 49,4 göterime çenli ýokarlandygyny aýtdy, emma bu entegem giňelmegi gysyşdan aýyrýar.

Awgust aýyndaky önümçilik PMI, bazaryň garaşyşlaryna laýyk geldi we ykdysadyýetiň umumy ösüşini görkezýän 50% -den ýokarydy;50 göterimden pes dereje ykdysady işjeňligiň gysylmagyny görkezýär.

Ykdysatçy aňtaw bölüminiň analitigi Su Týançen, howa faktorlaryndan başga-da, önümçilik PMI-iň iki sebäbe görä awgust aýynda giňelmek we gysylmak aralygyndan aşmagyny dowam etdirýändigini aýtdy.Birinjiden, gozgalmaýan emlägiň gurluşygy we satuwy degişli ýokary we aşaky pudaklary süýräp, gowşak ýagdaýda;Ikinjiden, awgust aýynda wirusyň syýahatçylyk ýerlerinden käbir senagat welaýatlaryna ýaýramagy önümçilik işjeňligine täsir etdi.

"Umuman alanyňda, epidemiýa, ýokary temperatura we beýleki ýaramaz faktorlar sebäpli ähli sebitler we bölümler Partiýanyň Merkezi komitetiniň we Döwlet geňeşiniň kararlaryny we meýilnamalaryny yhlas bilen ýerine ýetirdiler we kärhanalar işjeň jogap berdiler we Hytaýyň ykdysadyýeti dowam etdi dikeldiş we ösüş tizligini saklamaly ".Milli statistika býurosy hyzmat pudagynyň gözleg merkeziniň uly statistikaçysy Zhao Çinghe.

deňiz ýükleri-3

Awgust aýynda önümçilik görkezijisi 49,8% bolup, öňki aýdan üýtgemedi, täze sargyt görkezijisi 49,2% bolup, öňki aý bilen deňeşdirilende 0,7 göterim ýokarlandy.Iki indeks hem gapma-garşylykly sebitde galyp, önümçilik önümçiliginiň dikeldilmeginiň henizem güýçlenmelidigini görkezýär diýdi.Şeýle-de bolsa, bu aýda çig malyň ýokary bahasyny görkezýän kärhanalaryň paýy 48,4% bolup, geçen aýdan 2,4 göterim aşaklap, şu ýyl ilkinji gezek 50.0% -den aşak bolup, kärhanalaryň çykdajylarynyň birneme azalandygyny görkezýär.

Su Týançen, ýokary temperaturanyň ýeňilleşmegi we elektrik üpjünçiligi we isleg balansynyň önümçiligiň dikeldilmegine goldaw berýändigi sebäpli önümçilik PMI-iň sentýabr aýynda birneme ýokarlanyp biljekdigini aýtdy.Şeýle-de bolsa, daşary ýurtlarda doldurmak tamamlandy, esasanam gozgalmaýan emläk, elektronika we Hytaýyň güýçli eksporty bilen baglanyşykly beýleki pudaklar çökgünligi görkezdi we daşarky islegiň peselmegi dördünji çärýekde PMI-ni peselder.PMI giňelmek we gysylmak çyzygynyň aşagynda bolar diýlip garaşylýar.


Iş wagty: Sentýabr-08-2022