Blokbuster!Laýner kompaniýasy 10,9 milliard dollara dünýäniň iň uly gämi eýesini almak üçin konsorsium bilen birleşdi

Recentlyakynda dünýäniň iň uly konteýner gämi kärhana kompaniýasy bolan “Seaspan” -yň esasy kompaniýasy “Atlas Corp.” -a habar berildi.“Poseidon Acquisition Corp.” -dan 10,9 milliard dollarlyk nagt teklibi kabul etdi.

1

Konsorsium Japaneseaponiýanyň “ONE” gämi gatnaw kompaniýasy, “Atlas” -yň başlygy Deýwid L. Sokol, “Fairfax Finans Holdings” -iň birnäçe golçur kärhanasy we Waşington maşgalasynyň käbir golçur kärhanalaryndan ybarat, “Atlas Corp” -ny 14,45 dollara satyn almaga synanyşýar.Galan paýnamalar.

Sentýabr aýynda teklip paýyň 15,50 dollara çenli ýokarlandy we iki tarap indi bu baha barada ylalaşdy.

Satyn almak "hususy eýeçilik" diýlip atlandyrylýan teklip we Atlas Corp tamamlanar.Nýu-Yorkork bir Stockasyndan çykarylar.

Geleşigiň 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda Poseýdonyň we “Atlas” paýdarlar jemgyýetiniň eýeleriniň tassyklamagy we käbir ýapylyş şertleri (kadalaşdyryjy tassyklamalar we üçünji taraplaryň razyçylygy bilen) tamamlanmagyna garaşylýar.

“Sokol”, “Fairfax Finans Holdings” we Waşington maşgalasy “Atlasyň” umumy paýnamalarynyň 68 göterimine eýeçilik edýär.

"Atlas Corp." -iň prezidenti we baş direktory Bing Çen "Atlas uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygyny we kompaniýany durnukly we ýokary hilli ösüş üçin ýerleşdirmek üçin işewürlik modellerini ösdürýär" -diýdi.

"Senagatyň traýektoriýasyna seredenimizde, hususy eýeçilikdäki kompaniýa hökmünde bu eýeler we maýadarlar topary Atlasa, işgärlerimize we müşderilerimize has uly mümkinçilikleri ulanmaga mümkinçilik berjek maliýe, amaly we strategiki çeýeligiň boljakdygyna ynanýarys. . "

Atlas Corp hakda:

2019-njy ýylyň Sanjar aýynda Seaspan Corporation üýtgedip gurmagy yglan etdi we Atlas Corp.

“Atlas”, öňdebaryjy global aktiw dolandyryjysy bolup, paýdarlaryň durnukly gymmatyny döretmek üçin tertipli maýa paýlanyşyna gönükdirilen iň oňat synp eýesi we operatorydyr.Maksat, deňiz pudagynda, energetika pudagynda we beýleki dik infrastruktura pudaklarynda ýokary hilli infrastruktura aktiwlerinde uzak möhletli, töwekgelçilikli düzediş gazanmak.

“Atlas Corp.” dünýädäki iň uly konteýner-gämi kärhana kompaniýasy “Seaspan” -a we elektrik öndürýän “APR Energy” kompaniýasyna eýelik edýär;

2

2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda “Seaspan” umumy kuwwaty 1,1 million TEU-dan gowrak 134 konteýner gämisini dolandyrdy;Häzirki wagtda gurulýan 67 gämi bar, umumy kuwwatyny doly gowşurylan esasda 1,95 million TEU-dan artdyrýar.Deňiz flotunyň ortaça ýaşy 8,2 ýaş, ortaça galan kärende möhleti 4,6 ýyl.

APR dünýädäki iri flotyň eýesi we ykjam gaz turbinalarynyň operatory bolup, müşderilere, şol sanda iri korporasiýalara we hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän kommunal hyzmatlara elektrik çözgütleri hödürleýär.APR, aktiw synpynda dünýäde 450-den gowrak işgäri bolan awtoulag parkyny kärendesine almak we dolandyrmak üçin doly birleşdirilen platforma üpjün edýär we oturdylan kuwwaty takmynan 900 megawatt bolan bäş ýurtda dokuz sany elektrik stansiýasyny işleýär.

Beýleki önüm baglanyşyklaryhttps://www.epolar-logistics.com/products/


Iş wagty: Noýabr-04-2022