LCL

 • 3CBM 800KG 3plet Hytaý LCL EXW deňiz arkaly Germaniýa Gamburg

  3CBM 800KG 3plet Hytaý LCL EXW deňiz arkaly Germaniýa Gamburg

  Awgust aýynyň bir güni nemes müşderisinden e-poçta aldyk.3CBM 800kg 3Pallets önümini Germaniýanyň Gamburg portuna ibermeli, söwda möhleti EXW.Harytlary Ningbo şäherindäki zawodda alyp, soňam ýer bellemäge kömek etmeli bolduk.Müşderiniň islegine görä, oňa çykdajy jikme-jikliklerini berdik:

  BOBBING - GAMBURG KOSKO / CMA 32 GÜN 1/5 5/4 4/2

  Töleg : 200USD

  deňiz ýükleri : 150USD

 • 4CBM 1400kg saýawan LCL Angliýa Amazon ammaryna

  4CBM 1400kg saýawan LCL Angliýa Amazon ammaryna

  Gämiler barNingbo, Şanhaý, Şençzhenen we Çingdaoýaly Angliýanyň birnäçe esasy portlarynaSauthempton, Feliksowe we Liwerpulwe ş.m. Esasy gämiler EMC we COSCO we ş.m. Syýahat 30 gün töweregi.Biziň kompaniýamyz esasan Ningbo / Şanhaý / Şençzhenenden Angliýa EMC gämisini ulanýar.

 • 8 guty 2CBM 300KG deňiz ýük LCL CIF Şanhaý, Hytaýyň Dubaý portuna

  8 guty 2CBM 300KG deňiz ýük LCL CIF Şanhaý, Hytaýyň Dubaý portuna

  Awgust aýynyň bir güni, irden kompaniýamyza gelenimizden soň, uzak wagtlap hyzmatdaşlyk eden zawodymyzdan hat aldyk.Ol, Dubaýa iberilen aşakdaky harytlaryň anyk ýük tölegleri barada soradyCIF şertleri:

 • 3 kase 1010kg 1.78CBM Hytaýdan Italiýa Genoa DDU deňiz arkaly

  3 kase 1010kg 1.78CBM Hytaýdan Italiýa Genoa DDU deňiz arkaly

  25-nji iýulda bir italýan müşderisinden sorag aldyk.Italiýanyň Turin şäherine iberilmegi üçin Hytaýyň Hunan şäherinde 1010 kg 1,78CBm 3 haryt bar we oňa deňiz arkaly DDU-nyň logistika hyzmatynda kömek etmegimiz zerur.Biz oňa baha hödürläp bilerismi?Biz oňa Hytaýyň Hunan şäherinden Italiýa çenli bahany hödürleýäris.Bahanyň jikme-jiklikleri aşakdakylar:

 • 2 sm 900kg 2 palet Hytaý bilen Kaohsiung deňizde

  2 sm 900kg 2 palet Hytaý bilen Kaohsiung deňizde

  Recentlyakynda kompaniýamyz deňiz ýoluny açdyHytaý Taýwana, iberiş senesi 3/6, sargyt her hepdäniň çarşenbe güni kesiler, gämi şenbe güni ugraýar we gämi gideninden 2 gün soň porta gelýär.

 • Los Anjelese 10CMB 2000KG

  Los Anjelese 10CMB 2000KG

  Aprel aýynyň bir gününde bir amerikan müşderisinden sorag aldyk.ABŞ-nyň Los-An Angeleseles portuna Suzhououda 10CBM 2000KG haryt iberip biljekdigimizi sorady.ABŞ-da gümrük taýdan resmileşdirmek we eltip bermek meselesini özi çözerdi.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, men oňa Şanhaý-LA-nyň LCL bahasyny berdim

 • LCL Şweýsariýa

  LCL Şweýsariýa

  10-njy sentýabrda sagat 18: 00-da müşderiden sorag aldyk.Gözlegiň mazmuny aşakdakylar:

  Harytlar: sport enjamlary

  7CBM

  46 sm * 120 sm * 36 sm, 10 halat

  60 sm * 46 sm * 36 sm, 42 bölek

  Takmynan 1300 kg

  HS: 9506919000.

  Goşuň: Sternmatt 6, 6010 Kriens, Şweýsariýa.

  Ningbo - Şweýsariýa DDU transporty

 • 10CBM 2000KG 120 bölek LCL deňiz arkaly Fransiýa

  10CBM 2000KG 120 bölek LCL deňiz arkaly Fransiýa

  5-nji martda, men Hangzhou şäherinde iş sapary bilen baranymda, diňe KFC-de nahar iýýärin, sebäbi KFC-de gaty köp adam, stoluň başynda iki adama stol ýazyp bilýär, olar daşary ýurtly müşderiler bilen 10 sany LCL ýük Fransiýa iberilmegini haýyş edýärler, sebäbi daşary söwda bilen meşgullanýarlar, bu buýruk ilkinji sargyt, eksport tejribesi ýok we köp ýükleri deňiz arkaly eksport etmek barada hiç zat bilmeýärler.Şonuň üçin olar bilen gürleşmek üçin başlangyç etdim, kompaniýamyň artykmaçlyklaryny hödürledim we soraglaryna jogap berdim.Ahyrsoňy, bir sagatlap dowam eden söhbetdeşlikden soň, özümizi ökde diýip pikir etdiler we jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin meni öz kompaniýasyna çagyrdylar.