Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Hytaýda başga şahamçalaryňyz barmy?

Hawa, Hytaýda Ningbo, Şanhaý, Şençzhenen we Yiwu şahamçalarymyz bar.

Esasy ulag görnüşiňiz näme?

Esasy transport usullarymyz howa gatnawy, deňiz gatnawy we gyssagly eltip bermekdir.

Amazon ammaryna eltip bermekden başga haryt iberip bilersiňizmi?

Hawa, başga transport hem edip bileris, esasy önüm amazon ammaryny etmekdir.

Amazon ABŞ-nyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi salgyt goşup bilermi diýip sorap bilerinmi?

Hawa, import edijimizi ulanyp bileris, salgyt hem girýär.

Amazon-yň esasy iberiş usullaryny hödürläp bilersiňizmi?

2-3 günlük ekspress.

10-12 günüň dowamynda howa we ekspress.

15-20 gün agyz beklemek we aňlatmak.

Haýal we ýük maşyny 25-35 gün.

Ammaryň ýerleşişine baglylykda dürli wagt boşluklary bolar.

Bellik nädogry bolsa, bellik etmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, belligi üýtgedip bilersiňiz.

Bir loty iki dürli ýol bilen ibersem, çykdajylary tygşytlarmy?

Hawa, çykdajylaryň azyndan 30% -ini tygşytlap bilersiňiz.

Harytlaryň batareýalary bar bolsa ýa-da kepilnama gerek bolsa näme etmeli?

Daşamakdan ozal şahadatnama bermeli, howply harytlary etmeýäris.

Harytlaryň ýitgisini nädip öwezini dolmaly?

Harytlar tranzitde ýitirilen bolsa, harytlaryň satyn alyş bahasyna görä öwezini dolarys, şonuň üçin satyn alyş fakturasyny we töleg kagyzyny bermeli.Mundan başga-da, ätiýaçlandyryş tölegi sitatamyza girizildi.

Harytlar ABŞ-a gelen bolsa, ýöne yzyna gaýtarylmaly we ýazgylary üýtgedilen bolsa, olary alyp bolarmy?

Şuňa meňzeş problemalary çözüp bileris.

Müşderi harytlary barlajak bolsa, harytlary barlamak üçin zawoda gidip bilersiňizmi?

Hawa, harytlary barlamak üçin kimdir birini gelip bileris.

Goük yzarlanyşyny nädip soramaly?

Gözegçilik jikme-jikliklerini yzygiderli taýýarlarys we harytlaryň ýagdaýy barada öz wagtynda habar bermek üçin her hepde e-poçtaňyza ibereris.

Daşary ýurtda amallaryňyz barmy?

Hawa, ABŞ-da we Europeewropada ammarlarymyz bar.

Siziň adyňyzdan birini iberip bilersiňizmi?

Hawa, eltip bermek ammarymyzyň üsti bilen UPS / USPS we ş.m. ulanyp bolýar.

Hyzmatyňyzyň bahasy näçe?

Harytlaryňyzyň jikme-jiklikleri, agramy, göwrümi, ýüklenen şäheri we barjak şäheri ýaly takyk bahasy teklip edilip bilner.

Size nädip töläp bilerin?

Bize bank geçirmesi (T / T), Western Union we ş.m. töläp bilersiňiz.

Haçan tölemeli?

Adatça, deňiz ýüklerini ibermek üçin harytlar ýüzenden soň bize töläp bilersiňiz.

Howa / gyssagly ýük daşamak üçin harytlar çykmazdan ozal bize tölemeli.

Üpjün edijimiň eksport etmäge hukugy ýok.Harytlary eksport etmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.Eksport ygtyýarnamasyny satyn alyp bileris, gümrük deklarasiýasyny edip bileris we harytlary size berip bileris.

Harytlarymyzy barlamaga kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, muny siziň üçin edip bileris.Gözegçilik üçin jikme-jik talaplaryňyzy teklip ediň.

Harytlarymyzy Hytaýyň içinden alyp bilersiňizmi?

Hawa, muny siziň üçin edip bileris..Ygnamak üçin takyk adresi teklip ediň.

Yourüküňizi diňe Hytaýdan ibermek bilen çäklenmän, islendik garaşylmadyk meseleleri çözmäge kömek ederis.

Üpjün edijiler, gümrük, ýük daşaýyş liniýalary, ýük awtoulaglary, gözleg gullugy bilen utgaşmaga kömek ediň.