Ekspress

 • 28 kg 1490 * 740 * 260mm Hytaýdan Italiýa TNT Express

  28 kg 1490 * 740 * 260mm Hytaýdan Italiýa TNT Express

  Iberijiniň salgysy: P.Mikka arkaly, 314100 Italiýa, müşderi tarapyndan üpjün edilýän haryt maglumatlaryna görä, TNT ekspress kanalyny oňa maslahat berýäris.Sebäpleri şeýleräk: harytlary ululygy we aýlawy 300 sm-den uly, UPS we FedEx 300 sm-den uly harytlary kabul etmeýär, şonuň üçin diňe TNT ekspress iberip bilerler.Mundan başga-da, harytlaryň agramy az we müşderi gapy-gapy daşamagy talap edýär, şonuň üçin deňiz gatnawy elbetde tygşytly däl we howa gatnawy diňe porta baryp biler.Şonuň üçin TNT ekspress müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmagyň iň oňat usulydyr.

 • 8 karton 153 kg Hytaýdan GARDENA ABŞ-a ekspress arkaly

  8 karton 153 kg Hytaýdan GARDENA ABŞ-a ekspress arkaly

  Kompaniýamyz 2019-njy ýylda halkara ekspress edip başlady we müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin dünýäniň çar künjegine iberilip bilinjek onlarça ekspress hasaplary bar.Ningbo, Şanhaý we Şençzheneniň hemmesiniň öz ammarlary bar, bu ýerde sargytlar özbaşdak edilip bilner, soňra harytlar UPS / FedEx / DHL / TNT işgärleri tarapyndan geçiriler.Adaty harytlardan başga-da, elektrik zarýadly, suwuk we poroşok önümlerini hem birikdirip bileris.Bu önümleriň daşalmagy Şençzhenen şäherinden Gonkonga geçiriler.Soňra bolsa iberilýärUPS / FedEx / DHL / TNTişgärleri Gonkongda.

 • 15 kg FedEx Hytaýdan Kanada

  15 kg FedEx Hytaýdan Kanada

  Müşderi barada sorag alarys, onuň tarapynda guty enjamlary barKanadalylara bildiriňol ýerdäki müşderiler, Hytaýda Şanhaý epidemiýasy, Şanhaý halkara gyssagly kanaly wagtlaýyn togtadylandygy sebäpli, müşderä harytlary Şençzhenen, Şençzhenen ammaryna ibermegi maslahat berýäris, harytlar ningbo wagtynda, getiren ýüklerimiz müşderi FedEx 1400RMB

 • 300kg Kiçijik gijeki çyra 30 tizlik bilen Italiýa

  300kg Kiçijik gijeki çyra 30 tizlik bilen Italiýa

  2022-nji ýylyň iýul aýynyň birinde, adatdakysy ýaly ösüş hatlaryny iberýärdim.Bir italýan müşderisine e-poçta iberenimden soň, birnäçe minutdan soň Guanç Guangzhououda 30 guty harytyň bardygyny aýtdy.

   

 • FeDex ekspress arkaly Angliýa 50 kg Magnit halka

  FeDex ekspress arkaly Angliýa 50 kg Magnit halka

  Geçen ýyl bir dosty daşary söwda bilen meşgullanandan soň, iňlis müşderileri bar, oňa 50 kg magnit halkany satyn aldy, ýöne Angliýa äkidýän logistika iş toparyny tapyp bilmedim, soň dostum Iňlis müşderilerine gitdi maňa maslahat ber, şol wagt e-poçta arkaly habarlaş, men hat ibererinalibaba halkara sargytlaryMüşderä, Müşderi gyssagly hasabyny alanymyzdan soň oňa ibermegimize garaşar.

 • ABŞ-a litiý akkumulýatorly 300 kg 15 farasy

  ABŞ-a litiý akkumulýatorly 300 kg 15 farasy

  Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin kompaniýamyzda köp sanly fedex we UPS hasaplary bar, suwuk, poroşok, litiý batareýasy we beýleki önümler ýaly käbir ýörite kanal ekspress hasaplary.

 • UPS / FEDEX / DHL / TNT Hytaýdan dünýäniň çar künjegine çykýar

  UPS / FEDEX / DHL / TNT Hytaýdan dünýäniň çar künjegine çykýar

  Halkara ekspress işi esasan UPS, FedEx, DHL we TNT ýaly dört esasy ekspress kompaniýasyna bölünýär.Kompaniýamyzda jemi 50 ekspress hasaby bar, şol sanda UPS we FedEx üçin 15 hasap we DHL we TNT üçin 10 hasap.Iň ýokary möwsüm hasaby çäkli bolup biler, müşderiniň eltiş isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýeterlik ýer bar.Harytlary almak üçin Şanhaý, Ningbo we Şençzhenen ammarlarymyz bar.Ekspress sanawy harytlaryň ammara garaşan gününde berler.Elýeterli harytlaryň görnüşleri: umumy harytlar, elektrik önümleri, litiý batareýalary, suwuk, poroşok we ş.m.Önüm gaplamak üçin hiç hili talap ýok, karton ýa-da tertipsiz gaplama önümleri kabul edilip bilner.

 • 60 kg FTE1 ammaryna FedEx tarapyndan eltiler

  60 kg FTE1 ammaryna FedEx tarapyndan eltiler

  20-nji iýulda sagat 12-de, daşarda müşderileri görüp baranymda, amazon kompaniýasy bilen tanyşdym.Esasan harytlary ABŞ-daky amazon ammaryna FTW1-e eltip berdiler.Esasy önümler batareýalary öz içine alýan faralardyr.Olar bilen söhbetdeş bolanymda, häzirki wagtda ABŞ-daky Amazon ammaryna 5-7 günüň dowamynda ABŞ-nyň Amazon ammaryna iberilmegi üçin litiý batareýalary bolan 2 guty faranyň bardygyny bildim.Şol wagt müşderä isleglerine görä HongKong FedEx-i maslahat berdim

 • Awstraliýa Ups Red Order Courier hyzmaty

  Awstraliýa Ups Red Order Courier hyzmaty

  Soragy müşderiden 20-nji ýanwarda aldyk.Müşderiniň 12 guty 200kg haryt bar, olary gyssagly eltip Awstraliýa müşderisine ibermeli.Soňra daşary ýurtly müşderi 5 günüň içinde müşderä gowşurylmaly harytlaryň bir toparyna gyssagly mätäç.