Harytlary Hytaýdan FTW1 ammaryna ABŞ-da howa ýükleri + ekspress arkaly eltiň

Januaryanwar aýynyň bir güni, bir müşderi bize gelip, “Amazon” platformasynda önüm satuwynyň birden köpelmegi sebäpli aksiýalarynyň ýokdugyny aýtdy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Januaryanwar aýynyň bir güni, bir müşderi bize gelip, “Amazon” platformasynda önüm satuwynyň birden köpelmegi sebäpli aksiýalarynyň ýokdugyny aýtdy.Şol sebäpden, doldurmak üçin ABŞ-daky Amazon ammaryna bir topar boş haryt ibermegimizi isleýärler.Harytlaryň anyk maglumatlary 150kg, 10CTNS, 0.8cbm, zawod Ningbo-da.Şonuň üçin müşderä howa eltmegiň bahasyny habar berdik, birligiň bahasy 6.8USD / KG.Müşderi razy bolansoň, operatordan zawodda haryt almak üçin logistika düzmegini soraýarys.Harytlar Şanhaýdaky ammarymyza getirilenden soň, Şanhaýdaky ammarymyzyň işgärleri harytlary ölçerler we ölçerler, soňra bolsa UPS ekspressiň üstki sanawyny goşarlar.Hemme zat ýerine ýetirilenden soň, harytlar Şanhaýdan Los Anjelese göni uçuş bilen Los Anjelese iberiler.Harytlar Los Anjelese gelensoň, ýerli amerikan kärdeşlerimiz harytlary arassalaýarlar.Gümrük taýdan resmileşdirilenden soň, harytlar ABŞ-daky ammarymyza çekiler, soňra bolsa paýlamak üçin UPS işgärlerine eltiler.Ahyrynda, harytlary alyp, ammara salmak üçin takmynan 12 gün gerek bolar we müşderi bu möhletden gaty kanagatlanýar.Günbatar üçin 1-2 gün, Gündogar üçin bolsa 3-4 gün gerek.

Howa ýükleriniň we gyssagly eltmegiň möhleti takmynan 7-10 iş güni.Howa ýükleri üçin Şanhaýdan Los Anjelese göni uçuşlary saýlaýarys, olar esasan bir günde uçýar we şol gün gelýär.Wagt möhleti berk gözegçilikde saklanýar.Esasy kabul ediş ammarymyz Şanhaýda, sebäbi Şanhaýda Amerika has göni uçuşlar bolýar, şonuň üçin harytlary tertiplemek aňsat.

Has giňişleýin bilmek isleseňiz, aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary boýunça Jerri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris :
Email:Jerry@epolar-zj.com
Skpye : göni: .cid.2d48b874605325fe
Whatsapp : http: //wa.me/8615157231969


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň