Hytaý Angliýa / ABŞ / Europeewropa howa gatnawy DDP

Howa gapysy esasan howa + ekspress we howa + ýük awtoulagyna bölünýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa transporty + ekspress

Harytlar Hytaýdan Europeanewropa ýa-da Amerikan howa menzillerine howa arkaly iberiler we soňra harytlar daşary ýurtly işgärlerimiz tarapyndan arassalanar.Gümrük taýdan resmileşdirilenden soň, harytlar daşary ýurt ekspress kompaniýalaryna eltiler.Bu kanal ABŞ-da we Europeewropadaky Amazon ammarlaryny we Amazon däl ammarlaryny öz içine alyp biler.Şençzhenen, Yiwu, Ningbo we Şanhaýda ammarlarymyz bar, olar günüň dowamynda haryt alýarlar.Bu transport usuly önümleriň kartonlara gaplanmagyny talap edýär, kartonlaryň aýlawy 260 sm, her kartonyň agramy 22 kg-dan geçmeli däldir.Hytaýdan Angliýa, Fransiýa we Germaniýa çenli umumy möhlet 12-15 gün, arka tarapynda eltip bermek üçin ýokary göterijiler ýa-da DDP jogapkärdir.Hytaýdan Amerika çenli umumy wagt möhleti 7-10 gün, arka tarapynda eltip bermek üçin göterimler ýa-da FedEx jogapkärdir.Bu önümi 3 ýyl bäri öndürýäris we daşary ýurt gümrük taýdan resmileşdirmek toparynyň baý tejribesi bar.Mundan başga-da, her sitata doly bahany öz içine alýar.Harytlar sebäplerimiz sebäpli daşalýan mahaly zaýalanan bolsa, harytlaryň bahasyna görä doly öwezini dolarys.

Howa ýükleri

Harytlar Hytaýdan Europeanewropa ýa-da Amerikan howa menzillerine howa ýükleri bilen iberiler we soňra harytlar daşary ýurtly işgärlerimiz tarapyndan arassalanar.Gümrük taýdan resmileşdirilenden soň, harytlar ýük awtoulag kompaniýasyna eltiler.Bu kanalda önümiň ululygyna hiç hili talap ýok we ABŞ-da möhlet 30-dan 50 güne çenli üýtgeýär.Europeewropa esasan Angliýa, Fransiýa, Germaniýa, resept 50 günden gowrak.

Has giňişleýin bilmek isleseňiz, aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary boýunça Jerri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris :
Email:Jerry@epolar-zj.com
Skpye : göni: .cid.2d48b874605325fe
Whatsapp : http: //wa.me/8615157231969


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň