Howa ugratmak DDP

 • 600kg 3.2CBM 45 karton geýim Hytaýy fransuz diline howa + ekspress DDP arkaly geýýär

  600kg 3.2CBM 45 karton geýim Hytaýy fransuz diline howa + ekspress DDP arkaly geýýär

  Kanalhowa ýükleri + ekspress DDPHytaýdan Fransiýa 19 ýyl bäri uçuryldy we 3 ýyl bäri işleýär.Kompaniýa toparynyň bu amalda baý tejribesi bar.Bu kanalyň tanyşdyrylyşy aşakdaky ýaly: Ammarlarymyz barŞanhaý, Şençzhenen we Yiwuharytlary saklap bilýär.

 • 10 karton 130 kg howa + Italiýa ekspress

  10 karton 130 kg howa + Italiýa ekspress

  KimdenHytaý bilen Italiýa howa arkaly +aňlatmakkanallar, 2019-njy ýylyň iýun aýynda üç ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris, hepdede 3 sapakda uçuşymyz, her duşenbe çarşenbe güni Belgiýada bellenen uçuş, Belgiýada gümrük taýdan resmileşdirilmegi, harytlar gutarandan soň beýleki U ýurtlaryna degişlilikde Fransiýa, Italiýa, Germaniýa, Gollandiýa, Polşa we ş.m. ibermek, ibermek üçin ýerli UPS işgärleri kanalyň umumy garramagy takmynan 12 günde gözegçilik edilýär.Üç ýyldan gowrak amaly amaldan soň, ýüze çykan her dürli meseläni çözmek üçin degişli çäreleri gördük we her guty üçin ýük ätiýaçlandyryşyny satyn aldyk.Operationörite amal prosesi hakyky ýagdaýa esaslanyp bilner:

 • 108 kg 8 karton aýakgap çotgasy, howa DDP arkaly Hytaýyň ABŞ Salinalaryna

  108 kg 8 karton aýakgap çotgasy, howa DDP arkaly Hytaýyň ABŞ Salinalaryna

  Iýul aýynyň bir güni, Zangangzhououdaky bir müşderiden ABŞ-a 8 guty aýakgap çotgasyny eksport etmeli bir sorag aldyk.Olary maslahat berjek laýyk kanalymyz barmy diýip sorady.Müşderi harytlaryň iberilenden soň takmynan 7 iş gününde ammara gelmegini talap etdi.Müşderiniň öz wagtynda talaplaryna laýyklykda kompaniýamyzyň täze amerikalysyny maslahat berdikhowaaňlatmakDDP,göni uçýarŞanhaý, Los Anjeleswe Şanhaý Pudong howa menzilinden uçandan soň 3 iş gününiň dowamynda UPS-a iberilip bilner.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 8.9-dan başlap, 5 iş gününiň dowamynda ammara eltip bolýar.

   

 • Howa DDP arkaly 400 kg 20 guty saýawan Hytaý

  Howa DDP arkaly 400 kg 20 guty saýawan Hytaý

  Uzak wagt bäri işleýän iňlis müşderilerimiziň biri, Brexitden soň köplenç ibermegimizi haýyş edýän harytlary barada soramak üçin bize e-poçta iberdi.Bejergiden soň uçmazdan ozal gürlänimde, ilki bilen müşderini tanyşdyrýaryn, müşderi köplenç bize ozal iňlis dilinde kömek etmäge rugsat berýärDDP salgyt bukjasynyň iberilmegi, howa ulaglary we demir ýol, ýöne soňky Iňlisler sebäpli beýleki eu ýurtlaryndan harytlary alandan soň ikinji derejeli wezipe bolar, şonuň üçin Iňlis DDP salgyt bukjasy kanalymyz togtadyldy.

 • 93 kg 0.5CBM diafragma Hytaý Kuweýt FOB-a

  93 kg 0.5CBM diafragma Hytaý Kuweýt FOB-a

  Şanhaýda, şu ýylyň maý aýynda dört adam, wirusyň täsiri sebäpli tutuş şäher iki aýa golaý ýapyldy, iýun aýynda işe gaýdyp gelensoň, köp haryt eksport edip başlady, pudongda hem meşgullandy howa menzili

 • ABŞ TX-a litiý batareýaly 20 guty 400kg fara

  ABŞ TX-a litiý batareýaly 20 guty 400kg fara

  Howa gatnawy DDP kompaniýamyzyň kanaly litiý batareýalary bilen önümleri alyp biler.Önümleri Ningbo, Şanhaý we Şençzhenen ammarlarymyzda ýygnanymyzdan soň, bilelikde Gonkonga ibereris we Gonkongda ABŞ-a uçarys.

 • Hytaý Angliýa / ABŞ / Europeewropa howa gatnawy DDP

  Hytaý Angliýa / ABŞ / Europeewropa howa gatnawy DDP

  Howa gapysy esasan howa + ekspress we howa + ýük awtoulagyna bölünýär

 • Harytlary Hytaýdan FTW1 ammaryna ABŞ-da howa ýükleri + ekspress arkaly eltiň

  Harytlary Hytaýdan FTW1 ammaryna ABŞ-da howa ýükleri + ekspress arkaly eltiň

  Januaryanwar aýynyň bir güni, bir müşderi bize gelip, “Amazon” platformasynda önüm satuwynyň birden köpelmegi sebäpli aksiýalarynyň ýokdugyny aýtdy.

 • 200 kg haryt Hytaýdan Germaniýa uçar we soňra müşderä iberiler

  200 kg haryt Hytaýdan Germaniýa uçar we soňra müşderä iberiler

  12-nji noýabrda irden kärdeşlerimiz adaty bolşy ýaly müşderileri ösdürýärdiler we bir müşderi 13 guty 200 kg şlýapa Germaniýanyň hususy adresine ibermeli boldy.