16 kilograma tizlik Hytaýdan Gollandiýa iberildi

Fewral aýynyň bir güni, kompaniýamyz açyk gezelenç gurýarka, bir müşderi maňa jaň etdi we Gollandiýadaky bir müşderä iberilmeli gyssagly işiň bardygyny aýtdy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Fewral aýynyň bir güni, kompaniýamyz açyk gezelenç gurýarka, bir müşderi maňa jaň etdi we Gollandiýadaky bir müşderä iberilmeli gyssagly işiň bardygyny aýtdy.Müşderiniň islegini eşidenimden soň, näme edýändigimi derrew goýdum we müşderini bu harytlar bilen iş salyşmaga howlukdym.Şol döwürde harytlar Sýuçhououda ýerleşýärdi.Derrew Suzhou şäherine iň ýakyn sürüji bilen habarlaşdym we harytlary Şanhaýdaky ammarymyza eltip bermegini haýyş etdim.Soňra Şanhaýdaky ammaryň işgärlerinden harytlar ammara geleninden soň derrew sargyt etmegi haýyş etdim we harytlary eltip bermek üçin UPS işgärlerine tabşyrdym.Harytlar 16-njy fewralda ýygnandy we 17-nji fewralda Şanhaýdaky ammarymyza geldi.Işgärler harytlary alansoň, harytlary ölçediler we ölçediler, soňra bolsa ekspress sahypasyny geçirmek üçin UPS işgärlerine ýelmeşdirdiler.18-nji fewralda Şanhaýdan çykyp, 20-nji fewralda Gollandiýa geler.Ekspress kanalyň eltiş işi deňiz LCL we howa ýüklerinden has ýönekeý.Esasan, harytlar şol bir günde gelýär we şol bir günüň dowamynda işlemek üçin gije UPS-e iberilip bilner.Umumy möhlet 3-4 gün, Gollandiýadaky müşderi bu möhletden gaty kanagatlanýar.Şeýle hem, birnäçe FCL iberişiniň gaýtadan işlemek üçin bize beriljekdigini aýtdy.

Bu ýagdaýda müşderiniň harytlary gyssagly mätäçdi, şonuň üçin oňa UPS gyssagly kanalyny iberdik.Getirmekden alýança 3-4 gün gerek boldy.Bu kanalyň bahasy birneme ýokary bolsa-da, umumy öz wagtynda müşderi tarapyndan tassyklandy.UPS ekspress-iň iki görnüşli resepti bar, biri ykdysady, beýlekisi gyssagly, bu iş esasan gyssagly kanal barada.Indiki gezek ykdysady kanallar barada gürleşeris.

Has giňişleýin bilmek isleseňiz, aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary boýunça Jerri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris :
Email:Jerry@epolar-zj.com
Skpye : göni: .cid.2d48b874605325fe
Whatsapp : http: //wa.me/8615157231969


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň